top of page

​미세먼지 샘플러

휴대용 미니볼륨 샘플러 PM10, PM2.5

MODEL : BMW-3500 & BMW-2500

휴대용 미세먼지 PM10 샘플러 "Minivol-TAS"

샘플링 펌프의 새로운 혁명!!!

bottom of page