top of page

​석면분석용 표준시료 

석면 분석용 입자상 표준시료 (슬라이드형)

총 100개 구성

석면 분석용 혼합물질 표준시료 (슬라이드형)

(Asbestos Containing Material Reference Set)

석면 정성분석용 굴절액

High Dispersion Set for Asbestos

bottom of page